ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 10841
    عملکرد ضعیف پشتیبانی
    باز